Chào mừng bạn đến với website Mầm non 24B

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị định số 02/VBHN-BNV, ngày 09 tháng 11 năm 2017, nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: v_02-2017_hop_nhat_va_dcc_4520189.docx
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 04-05-2018
2 Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_67ubndtpvequytacungxu_25201810.pdf
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 02-05-2018
3 Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 08_2017_tt-bnvthi_dua_khen_thuong_25201810.pdf
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 02-05-2018
4 Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3957qd-bgddt_nang_cao_cl_pbgdpl_25201810.pdf
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 02-05-2018
5 Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 23-2017-bgddt_ve_ban_hanh_qui_che_thi_ngoai_ngu_6_bac_13420189.pdf
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 13-04-2018
6 Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 21-2017-bgddt_tap_huan_qua_mang_internet_cho_gv_13420189.pdf
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 13-04-2018
7 Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 126-nq-cp_ve_ct_pctn_den_2020_13420189.docx
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 13-04-2018
8 Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND, ngày 16/3/2018, Nghị quyết về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý, (Hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh khóa IX, kỳ họp thứ bảy)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nd_03-hdndtp_qui_dinh_chi_tang_thu_nhap_13420189.doc
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 13-04-2018
9 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 101-2017-nd-cp_ve_dt_bd_cc_vc_13420189.docx
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 13-04-2018
10 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghi-dinh-91-2017-nd-cp-huong-dan-luat-thi-dua-khen-thuong-1_13420189.doc
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 13-04-2018
11 Thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_tu_20_73201814.pdf
File thứ 2: thong_tu_28_73201814.pdf
File thứ 3: thong_tu_29_73201814.pdf
File thứ 4: 588-gddt-tc_73201814.pdf
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 07-03-2018
12 Nghị quyết 04/2017/nq-hđnd, ngày 6/7/2017, về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn thành phố hồ chí minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nq_04-2017_thu_hut_gv_mn_63201810.docx
 GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 06-03-2018

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích